[Snelle levering]

Direct afhalen

U bent welkom bij onze verkoopbalies

[Klantvriendelijk]

Klantvriendelijk

We denken graag met u mee

[Ruim assortiment]

Uniek assortiment

Ons leveringsprogramma is veelzijdig

[Expertise]

SNELLE LEVERING

Voor 15:00 besteld, de volgende dag in huis

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden Milder Holland bv

Artikel 1: algemene bepalingen
1.1 In deze algemene voorwaarden gelden de volgende definities: Milder Holland bv: De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Milder Holland bv, gevestigd en kantoorhoudende te Bemmel aan de Nijverheidstraat 28.
De afnemer: Een ieder die met Milder Holland bv een overeenkomst (wil) sluit(en) betreffende door Milder Holland bv te leveren zaken en/of werkzaamheden en/of diensten.
1.2 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Milder Holland bv en de afnemer. Deze voorwaarden zijn voorts waar mogelijk van toepassing op de verhouding tussen Milder Holland bv en de afnemer gedurende de periode dat Milder Holland bv en de afnemer met elkaar in onderhandeling zijn over het al dan niet sluiten van een overeenkomst.
1.3 Andere dan deze algemene voorwaarden, met name die voorwaarden waarvan de afnemer zich bedient, zijn voor Milder Holland bv niet verbindend, tenzij deze door haar schriftelijk aanvaard zijn.
1.4 Mocht een bepaling uit deze algemene voorwaarden nietig zijn, dan laat dit de geldigheid van de overige bepalingen onverlet.
1.5 Aanvullende of afwijkende bedingen of voorwaarden zijn alleen van kracht indien Milder Holland bv deze schriftelijk heeft aanvaard; deze afwijkingen gelden alleen voor de overeenkomst waarbij zij gemaakt zijn.
1.6 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders is overeengekomen. Milder Holland bv is pas gebonden, nadat zij de opdracht van de afnemer binnen redelijke termijn schriftelijk heeft aanvaard, dan wel nadat zij op een redelijke termijn met de uitvoering van de opdracht is begonnen. Na het sluiten van de overeenkomst worden alle tevoren gemaakte afspraken die niet schriftelijk zijn aanvaard geacht te zijn vervallen. Nadere overeenkomsten zijn slechts bindend indien zij schriftelijk door Milder Holland BV zijn bevestigd.
1.7 Milder Holland bv behoudt alle rechten op de gegevens, voorkomende in haar aanbiedingen en de daarbij gevoegde modellen, monsters, tekeningen en gebruiksvoorschriften, e.d. Tekeningen, beschrijvingen, technische gegevens, afbeeldingen en overige bijzonderheden betreffende zaken (producten) en/of productieprocessen van Milder Holland bv zijn van vertrouwelijke aard en mogen niet zonder schriftelijke toestemming van Milder Holland bv aan derden ter beschikking worden gesteld of zelfs ter inzage worden verstrekt.
1.8 Technische gegevens, maten, gewichten, prijzen e.d. in prijscatalogi, offertes en andere documenten zijn niet bindend voor Milder Holland bv en zij behoudt zich de gebruikelijke spelingen voor. Geringe afwijkingen geven de afnemer niet het recht de overeenkomst te ontbinden, zijn (betalings-)verplichting op te schorten of schadevergoeding te vorderen.
1.9 Wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht van welke aard ook, moeten schriftelijk door de afnemer aan Milder Holland bv worden doorgegeven. Indien dat hogere kosten veroorzaakt dan voorzien in de prijsopgave, dan is Milder Holland bv gerechtigd deze extra kosten in rekening te brengen.

Artikel 2: prijzen
2.1 Alle prijsopgaven en prijzen die in rekening gebracht worden zijn af fabriek, werkplaats c.q. magazijn Milder Holland bv exclusief BTW. en eventuele andere op de overeenkomst vallende kosten, zoals heffingen, invoerrechten en dergelijke, in Euro's, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
2.2 De prijzen zijn gebaseerd op het ten tijde van het afsluiten van de overeenkomst geldende kostenfactoren, zoals materialen, lonen, in- en uitvoerrechten, belastingen, vracht, assurantie, en verdere prijsbepalende factoren.
2.3 Indien zich na het sluiten van de overeenkomst wijzigingen voordoen in de voor Milder Holland bv geldende kostprijs, bijvoorbeeld door wijziging in energie-, loon-, transport- of productiekosten, heeft Milder Holland bv het recht deze wijzigingen aan de afnemer door te berekenen.
Alleen in het geval dat Milder Holland bv dit binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst doet, heeft de afnemer het recht de overeenkomst te ontbinden tegen een redelijke vergoeding voor door Milder Holland bv geleden verlies en/of gederfde winst.
2.4 Indien betaling is overeengekomen in buitenlandse valuta, is Milder Holland bv gerechtigd de prijzen dienovereenkomstig te wijzigen, indien na het sluiten van de overeenkomst de koersen zijn gewijzigd.

Artikel 3: levering/transport
3.1 Alle leveringen door Milder Holland bv geschieden af fabriek, werkplaats c.q. magazijn Milder Holland bv, tenzij Milder Holland bv het transport naar de plaats van aflevering verzorgt. Voor levering buiten Nederland gelden de zaken als afgeleverd bij aankomst aan de (Nederlandse) grens, haven dan wel luchthaven. Vanaf het moment van levering zijn de zaken voor risico van de afnemer.
3.2 Indien Milder Holland bv het transport naar de plaats van aflevering verzorgt geschiedt het transport voor leveringen van €500,- en meer (excl. BTW) binnen Nederland kosteloos. Bij leveringen beneden dit bedrag worden transportkosten in rekening gebracht.
3.3 Opgegeven levertijden zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
3.4 Milder Holland bv is, nadat zij in gebreke gesteld is, gedurende de in de ingebrekestelling gestelde termijn voor de nakoming niet aansprakelijk voor de gevolgen van overschrijding van de leveringstermijn.
3.5 De afnemer ontleent aan de overschrijding van de oorspronkelijke termijn voor nakoming niet het recht de overeenkomst te ontbinden, schadevergoeding te vorderen dan wel zijn verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten.

Artikel 4: garanties en reclames
4.1 Milder Holland bv garandeert de deugdelijkheid en kwaliteit van de door haar geleverde zaken, gebruikte materialen, vervangen onderdelen en/of de behoorlijke uitvoering van haar werkzaamheden of diensten gedurende een termijn van 12 maanden, na levering dan wel na verrichting van de werkzaamheden of diensten, zij het met inachtneming van de hierna gestelde beperkingen.
4.2 Onder de garantie vallen niet de gevolgen van normale slijtage (zoals onder meer de vervanging van batterijen, elektroden, rubber en glazen onderdelen) of onkundig dan wel onjuist gebruik.
4.3 Indien de geleverde zaken door Milder Holland bv zijn betrokken van een derde (leverancier) en zonder be- of verwerking door Milder Holland bv aan de afnemer zijn doorgeleverd, is de garantie zowel in duur als in omvang beperkt tot de garantie die Milder Holland bv van deze derde ontvangt.
4.4 De garantie voor geleverde zaken en gebruikte materialen is beperkt tot materiaal- en constructiefouten, in welk geval Milder Holland bv alleen verplicht is tot reparatie dan wel vervanging van de defecte onderdelen, en wel onder de navolgende voorwaarden: indien werkzaamheden buiten de Milder Holland bv-werkplaats dienen plaats te vinden worden voorrijkosten en arbeidsloon in rekening gebracht, zij het dat voorrijkosten niet verschuldigd zijn indien de werkzaamheden moeten worden verricht aan zaken die door Milder Holland bv zijn geïnstalleerd; indien, naar het oordeel van Milder Holland bv, de werkzaamheden binnen de Milder Holland bv-werkplaats zullen kunnen geschieden, wordt geen arbeidsloon berekend. In dat geval zijn wel eventuele verzendkosten dan wel transportkosten voor rekening van de afnemer.
4.5 Reclame dient schriftelijk en zo spoedig mogelijk te geschieden, doch uiterlijk 8 dagen na levering dan wel voltooiing der werkzaamheden of diensten ofwel -bij niet zichtbare gebreken- binnen 8 dagen nadat de gebreken redelijkerwijze konden worden geconstateerd, doch in ieder geval uiterlijk 8 dagen na het verstrijken van de garantietermijn.
4.6 De afnemer heeft geen recht op garantie zolang hij de verschuldigde prestatie en/of het door hem ingevolge het bepaalde in artikel 5.4 hierna verschuldigde in geval van niet-nakoming, niet volledig heeft voldaan.

Artikel 5: betaling
5.1 Milder Holland bv factureert aan de afnemer, ongeacht welke persoon c.q. vennootschap de levering heeft verricht of de werkzaamheden feitelijk heeft uitgevoerd.
5.2 Betaling dient te geschieden binnen de op de factuur vermelde betalingstermijn of, bij gebreke van een dergelijke vermelding, binnen dertig dagen na factuurdatum. Bij betaling binnen acht dagen na factuurdatum is de afnemer gerechtigd 2% korting te berekenen, op het goederenbedrag exclusief omzetbelasting.
5.3 De afnemer heeft, anders dan hiervoor vermeld, geen recht op korting of verrekening.
5.4 Indien het factuurbedrag niet of niet helemaal op de overeengekomen datum is voldaan, is de afnemer zonder ingebrekestelling in verzuim. De afnemer is dan over (het niet betaalde deel van) het factuurbedrag de wettelijke rente verschuldigd evenals een boete ter grootte van 1% per maand vanaf de vervaldag van de desbetreffende factuur tot aan de dag der algehele voldoening. Daarnaast komen de buitengerechtelijke incassokosten voor rekening van de afnemer. Deze worden vastgesteld op het incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten, (en berekend over het factuurbedrag, vermeerderd met de genoemde boete), met een minimum van €250,-, tenzij Milder Holland bv aantoont dat de door haar in redelijkheid gemaakte incassokosten meer hebben belopen, in welk geval zij gerechtigd is tot dat meerdere.
5.5 Reclame met betrekking tot de hoogte van het factuurbedrag dient schriftelijk en uiterlijk binnen acht dagen na factuurdatum te geschieden, bij gebreke waarvan de afnemer wordt geacht met het factuurbedrag te hebben ingestemd.

Artikel 6: eigendomsvoorbehoud
6.1 Milder Holland bv behoudt zich het eigendomsrecht van de aan de afnemer geleverde zaken voor, totdat de door de afnemer verschuldigde prestatie is voldaan, alsmede totdat het door de afnemer ingevolge het bepaalde in artikel 5.4 hiervoor verschuldigde ingeval van niet-nakoming is voldaan.
6.2 De afnemer is niet gerechtigd de zaken waarop het bovengenoemde eigendomsvoorbehoud rust te verkopen of te verwerken buiten de normale uitoefening van zijn bedrijf, deze zaken te verpanden, of op welke wijze dan ook inbreuk te maken op het eigendomsrecht van Milder Holland bv
6.3 In geval het bepaalde in artikel 6.1 of 6.2 hiervoor toepassing vindt en de afnemer een of meer daaruit voortvloeiende verplichtingen niet nakomt, wordt de afnemer geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft Milder Holland bv het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat zij tot enige schadevergoeding of garantie gehouden is en onverminderd het recht op schadevergoeding.

Artikel 7: aansprakelijkheid Milder Holland bv
7.1 De aansprakelijkheid van Milder Holland bv voor niet, niet tijdige of niet behoorlijke nakoming van de tussen Milder Holland bv en de afnemer gesloten overeenkomst is beperkt tot directe schade en zal het netto verkoopbedrag c.q. netto factuurbedrag niet te boven gaan. De aansprakelijkheid voor gevolgschade is volledig uitgesloten.
7.2 Deze in artikel 7.1 genoemde aansprakelijkheidsbeperking geldt eveneens indien de afnemer of een derde schade lijdt als gevolg van handelen of nalaten van het personeel van Milder Holland bv of derden die bij de uitvoering van de overeenkomst zijn betrokken.
7.3 De afnemer vrijwaart Milder Holland bv tegen alle eventuele aanspraken c.q. rechten van derden op vergoeding van geleden en nog te lijden schade die voortvloeit uit handelen of nalaten van Milder Holland bv c.q. haar personeel of een door Milder Holland bv bij de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde derde en waarvoor de afnemer op grond van de wet aansprakelijk kan worden gehouden, tenzij deze schade is veroorzaakt door grove nalatigheid van Milder Holland bv c.q. haar personeel of een door Milder Holland bv bij de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde derde.
7.4 Milder Holland bv is niet aansprakelijk voor schade die ontstaan is door of in verband met normale slijtage, onoordeelkundige behandeling of gebruik dan wel onoordeelkundig of onjuist onderhoud van de door Milder Holland bv geleverde zaken.
7.5 Indien de aansprakelijkheid van Milder Holland bv jegens de afnemer is vastgesteld en Milder Holland bv  zou niet gerechtigd zijn haar aansprakelijkheid te beperken als genoemd in de artikelen 7.1 tot en met 7.4 hiervoor, dan zal deze aansprakelijkheid voor wat betreft schade aan personen en zaken in ieder geval zijn beperkt tot het door Milder Holland bv verzekerd bedrag per gebeurtenis.

Artikel 8: overmacht
8.1 In geval van overmacht is Milder Holland bv gerechtigd, hetzij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen, hetzij de uitvoering van haar verplichtingen op te schorten, zonder tot schadevergoeding gehouden te zijn.
8.2 Als overmacht worden beschouwd tekortkomingen die niet aan Milder Holland bv kunnen worden toegerekend en noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komen, zoals oorlog, overheidsmaatregelen, vertraging in de aanvoer, transportmoeilijkheden, werkstakingen, gebrek aan voorraden, grondstoffen en/of arbeidskrachten, brand en andere storingen in het bedrijf van Milder Holland bv, uitvoer- en invoerverboden en alle andere omstandigheden die de naleving van de overeenkomst door Milder Holland bv in ernstige mate bemoeilijken.

Artikel 9: veiligheid
9.1 De afnemer is gehouden zich aan de zijde van Milder Holland bv c.q. daartoe bevoegde instanties gegeven veiligheidsregels te houden en zich te gedragen volgens de terzake gegeven instructies en handleidingen.
9.2 De afnemer is niet bevoegd de door Milder Holland bv geleverde zaken te gebruiken voor een ander doel dan in zijn overeenkomst met Milder Holland bv staat vermeld en/of met deze overeenkomst is bedoeld en/of uit de aard van de geleverde zaken voortvloeit.

Artikel 10: ruil
Indien de afnemer gekochte zaken wenst terug te zenden of te ruilen is Milder Holland bv bevoegd, daarmee in te stemmen mits:
a. de afnemer aan Milder Holland bv 15% van het factuurbedrag, betrekking hebbend op de terug te zenden of te ruilen zaken, vergoedt;
b. de zaken niet in het bijzonder voor de afnemer zijn vervaardigd of gewijzigd (maatwerk);
c. de zaken nieuw en in originele staat zijn;
d. de zaken niet in grote hoeveelheden voor de afnemer zijn besteld.

Een toezegging van Milder Holland bv tot ruiling of terugzending is slechts geldig, indien Milder Holland bv deze toezegging schriftelijk heeft gedaan.

Artikel 11: emballage
11.1 In rekening gebrachte emballage wordt, mits franco en in goede staat binnen 14 dagen na aflevering aan Milder Holland bv terugbezorgd, volledig vergoed.
11.2 Indien de leverancier van Milder Holland bv, ook in het geval genoemd in artikel 11.1 hiervoor, de emballage niet volledig vergoed, zal deze korting aan de afnemer worden doorberekend.

Artikel 12: verjaring
Alleen indien reclames op de in deze algemene of de aanvullende voorwaarden voorgeschreven wijze ter kennis van Milder Holland bv zijn gebracht, zijn rechtsvorderingen en/of verweren van de afnemer ontvankelijk. Zij verjaren door verloop van een jaar na kennisgeving, behoudens het geval dat de afnemer aan een vordering tot betaling zijn recht op vermindering van de koopprijs tegenwerpt.
De verjaring loopt niet, zolang de afnemer zijn rechten niet kan uitoefenen als gevolg van opzet van Milder Holland bv

Artikel 13: ontbinding
Geheel of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst is voor partijen slechts mogelijk in de gevallen genoemd in deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden. Daarnaast heeft Milder Holland bv het recht tot (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst indien de afnemer in verzuim is, in staat van faillissement wordt verklaard, (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt of door beslaglegging, onder curatelenstelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen ervan verliest, of in geval van stillegging of liquidatie van diens onderneming, onverlet het recht van Milder Holland bv op volledige schadevergoeding. Alle vorderingen van Milder Holland bv zijn dan terstond opeisbaar.

Artikel 14: bevoegde rechter
Alle geschillen, welke mochten ontstaan naar aanleiding van enige tussen de afnemer en Milder Holland bv gesloten overeenkomst, dan wel van nadere overeenkomsten, die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden beslecht door gerechtelijke instanties.

Artikel 15: toepasselijk recht
Op de door Milder Holland bv en een afnemer gesloten overeenkomst en nadere overeenkomsten die daaruit voortvloeien is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.

Wijzigingen voorbehouden.
De algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Centraal Gelderland.